Marechaussee weer actief in grenszone

Grijs monument in Schengen (Foto: Hans Hermans)

In Schengen herinnert een lelijk monument aan de verdragen die er gesloten werden.


Reeds op 9 mei 1950 werden de plannen m.b.t. een Europees Verbond (EKSG), door Robert Schuman openbaar gemaakt. Pas op 14 juni 1985, ondertekenden de regeringsleiders van Nederland, Duitsland, België, Luxemburg en Frankrijk, de eerste Conventie van Schengen, thans bekend met de naam Verdrag van Schengen. Die landen moesten de controles op personen aan hun binnengrenzen afschaffen. Dit verdrag en andere verdragen werden vernoemd naar de Luxemburgse plaats Schengen op het Drielandenpunt Luxemburg, Duitsland en Frankrijk. In 1986 werd de Europese Akte geratificeerd door de twaalf lidstaten van de EU, die toen nog Europese Gemeenschap genoemd werd. Sinds 1993 is tussen deze staten een vrij verkeer van kapitaal, goederen en diensten. De politie van een Schengenland mag tien kilometer in een ander EU-land binnenrijden en mag daar max. 45 minuten een wapen dragen. Wat gebeurt er met het wapen als de politie langer dan drie kwartier onderweg is? Daarover waren de bewindslieden het niet eens.

Marechaussee op motor (Foto: Hans Hermans)

Het Corps Maréchaussée werd op 26 oktober 1814 opgericht door vorst Willem I, die een jaar later koning der Nederlanden werd. Het eerste punt van zijn besluit luidde: 'Er zal worden opgericht een Corps Maréchaussée, bestemd om de orde te handhaven, de uitvoering der wetten te verzekeren en te waken over de veiligheid der grenzen en grote wegen'. (…)


Uiteraard mag de politie, lees Koninklijke Marechaussee, de grensovergangen bewaken tijdens bijzondere omstandigheden, b.v. bij sportmanifestaties als veel relschoppers onderweg zijn. De afgelopen jaren tekenden Nederlandse, Belgische en Duitse politiediensten verdragen om tot een nauwere samenwerking te komen in het belang van een effectievere criminaliteitsbestrijding.

Controle Plaats ... (Foto: Hans Hermans)

Naast de autosnelweg A76 (E314) bij Heerlen bevindt zich een controleplek. De tekst op het bordje zou ook anders uitgelegd kunnen worden…


Minister Leers wilde de steekproefsgewijze controle van de Koninklijke Marechaussee afschaffen, maar werd door de Raad van State op de vingers getikt. Het Wapen mag nu weer toezien op mensenhandel, drugssmokkel en het witwassen van geld. Ook mag men illegale grensgangers de toegang tot het land ontzeggen. Maar het is een druppel op een gloeiende plaat, want bij de grenzen mogen slechts een gering aantal auto’s staande gehouden worden en er mogen per dag niet meer dan zestien treincoupés gecontroleerd worden.

Brigade Vaals (bord) (Foto: Hans Hermans)

Vooral in het zuiden van Limburg was het Wapen goed vertegenwoordigd. Bij het traktaat van Londen op 19 april 1839 viel Limburg de juro en op 22 juni 1839 ook de facto aan Nederland. Op 13 juli 1839 vroeg de districtscommandant van de Marechaussee aan de burgemeester van Vaals of er in die plaats kazernering voor een wachtmeester, vier manschappen en vijf paarden mogelijk is. Op 8 augustus 1839 werd een brigade van het Wapen in Vaals uitgezet (gekazerneerd) onder leiding van wachtmeester W. Teeuwen. Na hem volgden in Vaals nog 34 commandanten en het valt op dat de rangen steeds hoger werden. De laatste was 1e luitenant H.J. de Mol Moncourt die op 1 september 1989 afscheid nam. Bij het vertrek uit Vaals werd het bord overgedragen aan de Heemkundekring Sankt-Tolbert in Vaals.


[2 juni 2011]
Heemkundige Historie Hans Hermans Heerlen


Aanvullingen

'Dikke lucht' tussen de Raad van State en de rechtse partijen in ons land. Volgens de Raad van State is de juridische basis niet goed en niet in overeenstemming met het Verdrag van Schengen. Maar de Koninklijke Marechaussee wil een einde maken aan mensenhandel en artikel 50 van de Vreemdelingenwet werd zo net aangepast.
De meest recente aanpassingen: Bij internationale treinen mag de marechaussee tot 30 minuten meerijden vanaf de grens. Ze mag maximaal twee treinen per dag per traject controleren en per trein maximaal twee coupés. Voor auto's, trucks en schepen geldt dat ze tot maximaal 20 kilometer vanaf de grens met België of Duitsland gecontroleerd worden, gedurende ten hoogste 90 uur per maand en zes uur per dag. (...)

[18 juni 2011]


Uit beleidsmatig oogpunt zullen in 2013 de kazernes van de brigades Maastricht en Heerlen gesloten worden. Daarvoor in de plaats bouwt de Koninklijke Marechaussee een nieuwe kazerne op het vliegveld Beek, dat tegenwoordig Maastricht-Aachen-Airport genoemd wordt. Nu reeds worden de diverse brigades aangestuurd door één staf die gevestigd is aan de Scharnerweg in Maastricht. In totaal gaat het om 144 medewerkers, met diverse taken zoals: grenscontrole, toezicht vreemdelingen en recherche. Uit oogpunt van efficiëntie worden alle brigades en diensten ondergebracht op de nieuwe centrale locatie bij vliegveld Beek. Daar worden ook voldoende 'kamers' gebouwd, waar verdachte personen maximaal zes uur vastgehouden mogen worden. Het is begrijpelijk dat hier uit ethische overwegingen niet over 'cellen' gesproken wordt...

[21 juni 2011]


Ik was ervan overtuigd dat ik het onderwerp 'Marechaussee' kon afsluiten, maar vandaag schrijft mijn krant (Limburgs Dagblad), dat de heer Leers, ooit burgemeesteer van Maastricht en thans competent voor Asielzaken en Immigratie, in de clinch ligt met zelfs twee rechtbanken: die in Maastricht alsook die in Roermond. Beide rechtbanken achten de aanhoudingen door de marechaussee strijdig met het Verdrag van Schengen. (...)
De rechtbanken vinden dit een verkapte vorm van grenscontrole die feitelijk verboden is. Leers had gehoopt dat de steekproefsgewijze controle geaccepteerd zou worden, maar vergiste zich deerlijk, want ook de aangepaste controle is in strijd met 'Schengen'.
Een persoon uit Sierra Leone die op 5 juni door de marechaussee werd aangehouden, zit feitelijk onrechtmatig vast en moet meteen vrijgelaten worden. Hij heeft recht op 2340 euro schadevergoeding...
Een kluifje naar de hand van Leers, want hij gaat de uitspraken van de twee rechtbanken aanvechten bij de Raad van State.
(Wordt vervolgd...)

[18 juli 2011]


Gerd Leers wint alweer

De gewezen burgemeester van Maastricht, de huidige minister van Asielzaken en Immigratie, Gerd Leers, weet gebruik te maken van een omvangrijk netwerk en veel ervaring. Onlangs werd hij door een paar rechtbanken op de vingers getikt, omdat de door hem gewenste grenscontroles strijdig zouden zijn met het Verdrag van Schengen.
De beste troef speelde Leers uit door zich medewerking te verzekeren van de Raad van State. De rechtbanken in Zutphen, Roermond en Maastricht keken sip toen ze hoorden dat Leers de regelgeving afdoende heeft toegepast en er op geen punt een strijdigheid is met het Europese Hof van Justitie. Inmiddels hebben de genoemde rechtbanken eieren voor hun geld gekozen en zijn van plan de richtlijnen van de Raad van State te volgen.
De grenscontroles van de Koninklijke Marechaussee zijn dus niet in strijd met het Verdrag van Schengen, zodat werkschuwe mensen uit verre landen niet van Nederlandse uitkeringen mogen genieten. Vooral de gemeente Vaals had de afgelopen maanden veel last van burgers uit voormalige Oostbloklanden, die hier van de Algemene Bijstandswet (Abw) en Huursubsidie konden genieten.

[23 augustus 2011]